Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.

Home-Concepts B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Havenstraat 38a, 3441BK te Woerden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 30246149 en handelend onder de namen Home-Dining, Home-Stay, Spijs & Wijnen, BBQ-thuis, Student-Chef en wgrow (hierna te noemen Home-Concepts B.V.)

Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Home-Concepts B.V. een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 • Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Overeenkomst: iedere tussen Home-Concepts B.V. en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Home-Concepts B.V. zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van diensten en/of de levering van cateringproducten.
 • Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Home-Concepts B.V. in opdracht van de wederpartij te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn:
  • Thuisdiners Home Dining, Fine Dining, of BBQ;
  • Thuisdiners Spijs & Wijnen, Walking Diner of andere diensten;
  • Diner op locatie of catering namens StudentChef;
  • Kookworkshops;
  • Evenementen of evenementdiensten;
  • Koksdiensten;
  • Cateringdiensten;
  • Bezoek aan een restaurantlocatie;
  • Walking dinners;
  • Proeverijen/Masterclasses;
  • Interieuradvies;
  • Personal Styling;
  • Abonnement afname
  • Webshop aankopen.
 • Cateringproducten: alle in het kader van cateringopdrachten door of namens Home-Concepts B.V. aan de wederpartij te leveren producten.
 • Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Home-Concepts B.V. en iedere tot stand gekomen overeenkomst c.q. samenwerking.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor mogelijke vragen van uw zijde, voor het inplannen van onze activiteiten op locatie of uw bezoek aan een van onze locaties en om offertes te kunnen maken. Daarnaast kunnen we gebruikmaken van uw gegevens om periodiek informatie te delen over de ontwikkeling van onze dienstverlening en organisatie. U kunt ons altijd benaderen voor het wijzigen of laten verwijderen van uw gegevens door een e-mail te sturen naar info@home-concepts.nl.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Vernietiging of nietigheid van een of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

Ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Home-Concepts B.V. vrijblijvend.

Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Home-Concepts B.V., binden haar niet.

Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Home-Concepts B.V., komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Home-Concepts B.V. anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Home-Concepts B.V. nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | DIENSTEN

Afhankelijk van het aanbod van Home-Concepts B.V., vindt aanmelding voor de diensten plaats op basis van een inschrijving via het aanmeldformulier op een van de websites van Home-Concepts B.V..nl of aanmelding per email of telefoon(dienst) of middels aankoop/afname van een van de producten of diensten op een daarvoor anders ingerichte manier. In geval van een inschrijving meldt de wederpartij zichzelf en een eventueel gezelschap aan voor afname van een één of meerdere diensten, welke inschrijving geschiedt onder voorbehoud van voldoende deelnemers en het voldoen van de aanbetaling indien nadrukkelijk benoemd als criteria. Een inschrijving is pas definitief wanneer de deelname/afname van de dienst schriftelijk aan de wederpartij is bevestigd. Opdrachtverstrekking ten aanzien van een besloten groep of dienst geschiedt op offertebasis, welke opdracht pas definitief is vanaf het moment dat Home-Concepts B.V. deze per e-mail aan de wederpartij heeft bevestigd en indien vermeldt de aanbetaling van de wederpartij ontvangen is op de aangegeven (sub)rekening van Home-Concepts B.V.

Alle diensten worden, afhankelijk van wat uitdrukkelijk is overeengekomen, verzorgd op de door Home-Concepts B.V. daarvoor gebruikte locatie dan wel op locatie van de wederpartij die is aangegeven tijdens de reservering. In geval uitvoering van de overeenkomst op locatie van de wederpartij, staat de wederpartij, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, ervoor in dat Home-Concepts B.V. of uitvoerende partner kosteloos gebruik kan maken van alle op de locatie van uitvoering aanwezige en in verband met de uitvoering van de overeenkomst nodige zaken en voorzieningen, zoals gas, water, elektriciteit, sanitair, servies, bestek, pannen, kookgerei, kookapparatuur en parkeergelegenheid. Eventuele meerkosten of onvoorziene uitgaven t.b.v. de uitvoering van de dienstverlening en/of voorvloeien uit de dienstverlening van Home-Concepts B.V. zullen op de factuur worden toegevoegd.

Ten aanzien van workshops voor besloten groepen geldt dat de wederpartij mogelijk specificaties ten aanzien van de inhoud van de dienstverlening kan opgeven, doch slechts voor zover zulks in het aanbod van Home-Concepts B.V. is vermeld of vooraf is overeengekomen. In een voorkomend geval dient de wederpartij deze specificaties zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, en op de door Home-Concepts B.V. voorgeschreven wijze, aan Home-Concepts B.V. te verstrekken, bij gebreke waarvan de inhoud van de dienst geheel door Home-Concepts B.V. wordt bepaald, onverminderd hetgeen bij totstandkoming van de overeenkomst daaromtrent reeds is overeengekomen.

ANNULERING/AFMELDING/VERPLAATSING

In geval van annulering, c.q. afmelding, c.q. verplaatsing door de wederpartij van een van de diensten op de overeengekomen locatie van wederpartij, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Bij annulering of verplaatsing binnen het volgende tijdsbestek, zijn de navolgende kosten verschuldigd:

 • Tot 7 dagen vóór de overeengekomen dag van uitvoering: 20% van de overeengekomen totaalprijs:
 • Vanaf de 7e dag (inclusief) tot 5e dag (exclusief) vóór de overeengekomen dag van uitvoering: 50% van de overeengekomen totaalprijs;
 • Vanaf de 5e dag (inclusief) tot 3e dag (exclusief) vóór de overeengekomen dag van uitvoering: 75% van de overeengekomen totaalprijs.
 • Vanaf de 3e dag (inclusief) vóór de overeengekomen dag van uitvoering: de volledige overeengekomen totaalprijs.

In geval van afmelding van een deel van de met de wederpartij overeengekomen aantal deelnemers aan een van de gereserveerde diensten, vindt het vorige lid overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in plaats van “totaalprijs” gelezen moet worden de prijs die voor de afgemelde perso(o)on(en) van toepassing is. In geval gelet op het resterende aantal deelnemers een andere prijs per persoon van toepassing zou zijn, behoudt Home-Concepts B.V. zich het recht voor de totaalprijs dienovereenkomstig aan te passen.

In geval de overeenkomst voorziet in een meerdaagse dienstverlening, kan annulering/afmelding na aanvang van de dienst slechts worden geannuleerd tegen verschuldigdheid van de volledige overeengekomen prijs.

Annulering/afmelding of verplaatsing dient per e-mail te geschieden. De dag van ontvangst van de annulerings-/afmeldingsverklaring of het verzoek tot wijzigen van de wederpartij door Home-Concepts B.V., geldt als dag van annulering.

In het geval van het annuleren van een besteld artikel via de webshop heeft de aankoop een wettelijke omruilgarantie of het recht op restitutie van het aankoopbedrag indien er binnen 14 dagen na aankoop per email kenbaar is gemaakt het product te willen ruilen of retourneren.

ARTIKEL 5. | KOK AAN HUIS

De in de offerte vermelde totaalprijs voor (koks)diensten is gebaseerd op het aantal door de wederpartij daarvoor kenbaar gemaakte personen. In geval op de dag van uitvoering minder personen dan het aantal overeengekomen personen aanwezig is, beïnvloedt dit de totaalprijs niet. Het na totstandkoming van de overeenkomst naar boven bijstellen van het aantal personen, is uitsluitend mogelijk na voorafgaand overleg met Home-Concepts B.V. waarbij partijen in onderling overleg treden om de totaalprijs aan te passen. Home-Concepts B.V. is echter niet gehouden gevolg te geven aan het verzoek van de wederpartij tot het naar boven bijstellen van het aantal personen indien zulks redelijkerwijs niet van Home-Concepts B.V. kan worden gevergd, bijvoorbeeld in geval het verzoek kort vóór de overeengekomen dag van uitvoering van de (koks)diensten wordt ingediend. In geval Home-Concepts B.V. niet aan het bedoelde verzoek van de wederpartij kan beantwoorden, biedt dit voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden of enige vorm van compensatie te vorderen.

Home Concepts B.V. verzorgt de bereiding en bediening, waarbij de consumpties door hem/haar worden meegebracht. Vorenstaande is bij de totaalprijs inbegrepen. Overige zaken, zoals servies, bestek, pannen, kookgerei en kookapparatuur zijn bij de totaalprijs inbegrepen indien vooraf overeengekomen of dient door de wederpartij beschikbaar te worden gesteld. Home Concepts B.V. dient voorts kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op locatie van de wederpartij aanwezige en in verband met de uitvoering van de overeenkomst nodige zaken en voorzieningen, zoals gas, water, elektriciteit en sanitair.

De wederpartij staat ervoor in dat zij zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van de diensten is vereist, Home-Concepts B.V. in kennis stelt van alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst nodig is, op de door Home-Concepts B.V. voorgeschreven wijze. Home-Concepts B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij/zij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

ANNULERING/AFMELDING/VERPLAATSING

In geval van annulering, afmelding of verplaatsing door de wederpartij van de koksdiensten als bedoeld in dit artikel, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Bij wijziging of annuleren binnen het volgende tijdsbestek, zijn de navolgende kosten verschuldigd:

 • Tot 7 dagen vóór de overeengekomen dag van uitvoering: 20% van de overeengekomen totaalprijs:
 • Vanaf de 7e dag (inclusief) tot 5e dag (exclusief) vóór de overeengekomen dag van uitvoering: 50% van de overeengekomen totaalprijs;
 • Vanaf de 5e dag (inclusief) tot 3e dag (exclusief) vóór de overeengekomen dag van uitvoering: 75% van de overeengekomen totaalprijs.
 • Vanaf de 3e dag (inclusief) vóór de overeengekomen dag van uitvoering: de volledige overeengekomen totaalprijs.

Annulering dient per e-mail te geschieden. De dag van ontvangst van de annuleringsverklaring van de wederpartij door Home-Concepts B.V., geldt als dag van annulering.

ARTIKEL 6. | CATERINGDIENSTEN

De inhoud van cateringdiensten is uiteenlopend; voorziet mogelijk in zowel de beschikbaarstelling van cateringproducten als een kok. Ook in geval een kok beschikbaar wordt gesteld, vindt het bepaalde in artikel 5 geen toepassing op cateringopdrachten.

De wederpartij staat ervoor in dat zij zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van de cateringopdrachten is vereist, Home-Concepts B.V. in kennis stelt van alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst nodig is, op de door Home-Concepts B.V. voorgeschreven wijze. Home-Concepts B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Home-Concepts B.V. draagt uitsluitend zorg voor de beschikbaarstelling van cateringproducten, zaken en voorzieningen in verband met cateringopdrachten voor zover dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De wederpartij staat ervoor in dat de eventuele kok(s) en andere door Home-Concepts B.V. tewerkgestelde personen kosteloos gebruik kan/kunnen maken van alle op de locatie van uitvoering aanwezige en in verband met de uitvoering van de overeenkomst nodige zaken en voorzieningen, zoals gas, water, elektriciteit en sanitair.

ANNULERING/AFMELDING/VERPLAATSING

In geval van annulering, afmelding of verplaatsing door de wederpartij van cateringopdrachten, vinden de volgende voorwaarden toepassing. Bij annulering of verplaatsing binnen het volgende tijdsbestek, zijn de navolgende kosten verschuldigd:

 • Tot 14 dagen vóór de overeengekomen dag van uitvoering van de cateringdiensten c.q. levering van de cateringproducten: 20% van de overeengekomen totaalprijs;
 • Vanaf de 14e dag (inclusief) tot 7e dag (exclusief) vóór de overeengekomen dag van uitvoering van de cateringdiensten c.q. levering van cateringproducten: 50% van de overeengekomen totaalprijs;
 • Vanaf de 7e dag (inclusief) tot 3e dag (exclusief) vóór de overeengekomen dag van uitvoering van de cateringdiensten c.q. levering van de cateringproducten: 75% van de overeengekomen totaalprijs;
 • Vanaf de 3e dag (inclusief) vóór de overeengekomen dag van uitvoering van de cateringdiensten c.q. levering van cateringproducten: de volledige overeengekomen totaalprijs.

Annulering dient per e-mail te geschieden. De dag van ontvangst van de annuleringsverklaring van de wederpartij door Home-Concepts B.V., geldt als dag van annulering.

ARTIKEL 7. | ANNULERING EN VERPLAATSING DOOR HOME-CONCEPTS B.V.

Home-Concepts B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende deelnemers aan een van de diensten op basis van een open inschrijving of reservering, het plaatsen van een optie of het aanvragen van een vrijblijvende offerte, de betreffende dienst te annuleren. Waar mogelijk zal Home-Concepts B.V. de wederpartij een passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden kan Home-Concepts B.V. de dienst verplaatsen.

In geval van annulering of verplaatsing, doet Home-Concepts B.V. daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de wederpartij. De wederpartij kan de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de annulering of verplaatsing betrekking heeft, opzeggen indien nakoming op een door Home-Concepts B.V. eventueel voorgestelde alternatieve datum, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd. Voor eventueel reeds door Home-Concepts B.V. vóór de annulering of verplaatsing reeds verzorgde diensten, blijft de wederpartij, in geval van opzegging, de overeengekomen prijs naar evenredigheid verschuldigd. Op verdergaande schadevergoeding dan eventuele (gedeeltelijke) restitutie van overeengekomen prijs, maakt de wederpartij nimmer aanspraak.

ARTIKEL 8. | DERDEN EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

Home-Concepts B.V. is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de overeenkomst van toepassing.

Het in de voorgaande artikelen concreet omtrent annulering en wijziging van de overeenkomst is bepaald, prevaleert boven het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede begrepen is), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Home-Concepts B.V. zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. Home-Concepts B.V. zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Home-Concepts B.V. gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de overeenkomst gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Home-Concepts B.V. op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij Home-Concepts B.V. de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Home-Concepts B.V. zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Home-Concepts B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

In geval van annulering geldt voor derden een tegemoetkoming in de kosten op basis van de verdeelsleutel zoals die in beginsel is overeengekomen, wetende het percentage van fee is ook van toepassing op de kosten die door de wederpartij dienen te worden voldaan na annulering. Derden ontvangen dan ook de door wederpartij betaalde kosten minus de afgesproken fee.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

Home-Concepts B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

Indien en voor zover overmacht de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Indien Home-Concepts B.V. bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, blijft de wederpartij de prijs van het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst verschuldigd, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. In verband met overmacht geleden schade anders dan (gedeeltelijke) restitutie dan wel (gedeeltelijke) kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de verbintenis dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

Home-Concepts B.V. is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Home-Concepts B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.

Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Home-Concepts B.V. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld, dan wel hiertoe onmiddellijk overgaat.

Voorts is Home-Concepts B.V. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming daarvan onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

Tenzij dit haar niet kan worden toegerekend, komt alle in verband met een opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst geleden schade voor rekening van de wederpartij.

Indien Home-Concepts B.V. de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de prijzen voor de wederpartij inclusief btw getoond en gedeeld, reis- en parkeerkosten en personeelskosten staan vermeld en/of worden toegevoegd op basis van nacalculatie. Voordat een overeenkomst met een consument wordt gesloten, wordt de prijs inclusief btw vermeld of getoond. Reis- en parkeerkosten en personeelskosten worden op basis van nacalculatie doorbelast, tenzij door Home-Concepts B.V. anders is vermeld. Reiskosten zijn slechts verschuldigd in geval uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt op een daarvoor door de wederpartij beschikbaar te stellen locatie. De reiskosten/voorrijkosten bedragen standaard €49,95 per uit te voeren opdracht. Deze kosten kunnen naar boven worden bijgesteld indien de reisafstanden te ver afwijken van het gemiddelde aantal kilometers wat als gangbaar mag worden beschouwd door Home-Concepts B.V. De voorrijkosten wijken ook af indien er op locatie blijkt dat de locatie niet toegankelijk is of wanneer er voorafgaande aan de opdracht expliciet een afwijkend bedrag is gecommuniceerd. Dat kan betrekking hebben op de overeengekomen dienst of de hoeveelheid goederen die vervoerd moeten worden naar en van de locatie van wederpartij.

Home-Concepts B.V. is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen en aan Home-Concepts B.V. verschuldigde bedragen geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling worden voldaan. Home-Concepts B.V. is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de wederpartij in gebreke is met voldoening van de hier bedoelde vooruitbetaling.

Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Home-Concepts B.V. voorgeschreven wijze, binnen de door Home-Concepts B.V. aangezegde termijn. Betalingen middels overboeking dienen, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, te geschieden uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum.

Home-Concepts B.V. is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is zij over het openstaande bedrag de wettelijke rente (2% particulieren en 8% zakelijke klanten) en een rente van 5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. Deze verschuldigde renten worden doorbelast separaat van de eventueel gemaakte kosten voor incasso en/of deurwaarder.

Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID

Home-Concepts B.V. draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Home-Concepts B.V. kan worden toegerekend.

Home-Concepts B.V. is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst beschikbaar gestelde gebrekkige zaken of voorzieningen.

Home-Concepts B.V. kan jegens de wederpartij slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade als bedoeld in lid 5 die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Home-Concepts B.V. in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.

Mocht Home-Concepts B.V. aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Home-Concepts B.V. te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Home-Concepts B.V. hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Home-Concepts B.V. ter zake vervalt.

Home-Concepts B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Home-Concepts B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Home-Concepts B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

De aansprakelijkheid van Home-Concepts B.V. is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Home-Concepts B.V. betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Home-Concepts B.V. nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Home-Concepts B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Home-Concepts B.V. dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

Onverminderd de vervaltermijn als bedoeld in het volgende lid, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Home-Concepts B.V. één maand.

Indien de wederpartij een klacht heeft, kan zij die tot drie dagen na afronding van de diensten schriftelijk en met redenen omkleed, melden bij Home-Concepts B.V.. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Home-Concepts B.V. uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.

Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Home-Concepts B.V., zal de wederpartij Home-Concepts B.V. vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Home-Concepts B.V..

Wanneer tijdens een van de diensten van Home-Concepts B.V. gefaciliteerde producten als bijvoorbeeld maar niet uitsluitend servies, bestek, tafelopmaak producten, catering goederen, (sta)tafels, aankleding, glaswerk, etc. door toedoen van wederpartij beschadigd raakt of kapot gaat, dan behoudt Home Concepts B.V. het recht om de vervangingswaarde van de beschadigde producten of goederen op de factuur in rekening te brengen. De vervangingswaarde wordt bepaald door Home-Concepts B.V..

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Voor zover de wet hiervan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Home-Concepts B.V. aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.